Vinska klet Colnar, kjer se tradicija prepleta s kvaliteto. Naš cilj je pridelovati vrhunska vina s prepoznavnimi okusi za vse, ki uživajo ob kozarcu popitega vina.

Razvoj podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI

»NAKUP OPREME ZA PROTISLANSKO ZAŠČITO«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Nakup opreme za protislansko zaščito« je potekala naložba v nakup mobilnega stroja za protislansko zaščito, ter vremenskih postaj, s katerimi bomo lahko nadzorovali in obvladovali nevarnost pred pozebo.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je zmanjšati možnost negativnih vplivov naravnih dejavnikov v kmetijski pridelavi in s tem povečati pridelovalne zmogljivosti in produktivnost na kmetiji Colnar, s čemer bomo izboljšali tudi poslovne rezultate kmetije. Namen aktivnosti je prispevati k doseganju okoljskih ciljev na področju prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu in blaženje vpliva le-teh.

Rezultati aktivnosti so: nova sodobna oprema za protislansko zaščito na kmetijskem gospodarstvu.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si

 

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V TURISTIČNI OBJEKT«

OPIS AKTIVNOSTI

V sklopu prijave na 1. Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti bomo na kmetiji Colnar investirali v turistični objekt z nastanitvenimi kapacitetami. Prav tako bo investicija zajemala izgradnjo dveh pomožnih enostavnih lesenih objektov, zbiralnika kapnice ter vgradnjo čistilne naprave.

Cilj izvedbe investicije je slediti trendom na področju zelenega in trajnostnega turizma, saj čedalje več posameznikov, družin in skupin želi svoje počitnice in prosti čas preživeti v zelenem in naravnem okolju na podeželju, kjer želijo doživeti izkušnje s področja lokalne ponudbe

Rezultat naložbe bo razviden predvsem pri povečanju prihodkov kmetijskega gospodarstva, dvigu konkurenčnosti in novi zaposlitvi v okviru podprte dejavnosti.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

 

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V TRAJNE NASADE IN MEHANIZACIJO«

OPIS AKTIVNOSTI

V sklopu prijave na 15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja bomo na kmetiji Colnar investirali v večje število kosov nove kmetijske mehanizacije, v opremo za protislansko zaščito in vzpostavili nove nasade lešnikov, kostanja, vinske trte ter travniški sadovnjak. Prav tako bo v sklopu naložbe postavljen rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, ter zgrajen zbiralnik za kapnico.

Cilj izvedbe investicije je z naložbo omogočiti nadaljnji razvoj kmetije, ki gre predvsem v smeri dviga kakovosti proizvodov, zaščiti pred podnebnimi spremembami in širitvi dejavnosti na nove proizvode.

Rezultat naložbe bo viden predvsem v povečanju prihodkov kmetijskega gospodarstva, dvigu konkurenčnosti in večji prepoznavnosti kmetije Colnar.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

 

NAZIV PODUKREPA

4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

JAVNI RAZPIS

6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

NAZIV AKTIVNOSTI

»NOVOGRADNJA VINSKE KLETI«

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

V sklopu prijave na 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 bomo na kmetiji Colnar izvedli naložbo v novogradnjo vinske kleti. Naložba zajema izgradnjo novega objekta, v katerem bo moderna vinska klet in prostor za degustacijo vin. Ob objektu se bodo uredile tudi dovozne površine, namenjene sprejemu in razkladanju izdelkov in surovin ter manjše skladišče za namen predelave. V sklopu ureditve vinske kleti bo urejena tudi čistilna naprava. Nabavljeni bodo tudi določeni deli kletarske opreme. V naložbo bo vključena tudi oprema za predelavo grozdja v sok in oprema za stiskanje olja iz grozdnih pečk.

Cilj izvedbe naložbe je omogočiti nadaljnji razvoj kmetijskega gospodarstva, ki gre predvsem v smeri povečanja obsega proizvodnje, dviga kakovosti proizvodov in širitvi dejavnosti na nove proizvode, kar bo vidno predvsem v povečanju prihodkov in dvigu konkurenčnosti kmetije Colnar.

Najpomembnejši rezultat naložbe bo nova vinska klet z degustacijskim prostorom, ki bo omogočala pridelavo najkakovostnejših vin.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

 

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V NAKUP VINOGRADNIŠKE MEHANIZACIJE«

JAVNI RAZPIS

6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Naložba v nakup vinogradniške mehanizacije« je potekala naložba v nakup novih vinogradniških strojev. Opravljen je bil nakup novega mulčerja, dodatne opreme za mulčer in vezalnika poganjkov. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati produktivnost, varnost pri delu in kvaliteto proizvodov na kmetiji Colnar ter s pomočjo naložbe tudi izboljšati poslovne rezultate kmetije.

Rezultati aktivnosti je modernizirana vinogradniška mehanizacija na kmetiji.

POVEZAVE 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

NAZIV AKTIVNOSTI

»NAKUP OPREME ZA PREDELAVO VINA – PECLJALNIK«

JAVNI RAZPIS

1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Nakup opreme za predelavo vina – pecljalnik« je na kmetijskem gospodarstvu nosilca Janeza Colnarja potekala naložba v nakup nove opreme za predelavo vina. Naložba je obsegala nabavo pecljalnika PELLENC WINERY. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodne zmogljivosti in produktivnost na kmetijskem gospodarstvu in preko tega izboljšati poslovne rezultate. Namen naložbe je posodobitev tehnološke opreme v vinski kleti in sicer nabava pecljalnika, ki bo omogočil večjo produktivnost pri predelavi vina in višjo kakovost pridelanega vina. Naložba bo prispevala k izboljšanju konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvigu dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter večji okoljski učinkovitosti slovenskih živilsko predelovalnih obratov.

Rezultati aktivnosti so: nova sodobna oprema za predelavo vina na kmetijskem gospodarstvu.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

 

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V NAKUP OPREME ZA PREDELAVO GROZDJA IN SKLADIŠČENJE VINA«

JAVNI RAZPIS

3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Naložba v nakup opreme za predelavo grozdja in skladiščenje vina« je na kmetijskem gospodarstvu nosilca Janeza Colnarja potekala naložba v nakup nove stiskalnice za vino s pripadajočo opremo za predelavo grozdja in sicer avtomatske polnilne linije z etiketirko, INOX sodov ter lesenih sodov. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati učinkovitejšo predelavo grozdja, prispevati k dvigu kakovosti pridelanih vin, povečanju higienskih in tehnoloških parametrov v vinski kleti, kot tudi k časovno učinkovitejšim postopkom predelave. Naložba bo prispevala k izboljšanju konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvigu dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.

Rezultati aktivnosti so: tehnološko posodobljena vinska klet, predvsem z novo tehnološko opremo: stiskalnico grozdja, INOX vinskmi posodami, avtomatsko polnilno linijo z etiketirko, ter lesenimi sodi za povečanje aromatičnosti naših vin.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

Iščeš popolno valentinovo darilo? Kdo pravi, da ljubezni ne moraš kupiti?

Podari svoji boljši polovici nekaj svežega, okusnega, slastnega! V sodelovanju z Berryshko smo za vas pripravili popolne valentinove pakete.